Dizionari Talian Furlan

Il plui complet dizionari dal Talian al Furlan (passe 76.000 lemis), otignût de integrazion dal Grant Dizionari Bilengâl Talian Furlan dal CFL2000 cul Dizionari Ortografic Furlan de Serling.

tagliatubi a vite loc.s.m.

  1. 1
    loc.s.m. [TS] tecn. (imprest par taiâ tubis di piçulis dimensions e di materiâi varis, che al à une vît che e segne simpri plui sot la zone intor dal tubi strenzût intune smuarsute) taietubis a vît