Dizionari Talian Furlan

Il plui complet dizionari dal Talian al Furlan (passe 76.000 lemis), otignût de integrazion dal Grant Dizionari Bilengâl Talian Furlan dal CFL2000 cul Dizionari Ortografic Furlan de Serling.

tweeter s.m.inv.

  1. 1
    s.m.inv. [ES, TS] eletron. ingl. (casse acustiche, massime di piçulis dimensions, adate pe riproduzion dai suns cjapâts te bande des altis frecuencis) cipadore, casse di cipade