Sinonimi e Contrari Friulani

brut adi., s.m.

 1. [it. avverso1 adi.] (che al è negatîf)
  sinonims
  aviers, contrari, negatîf, nemì, ostîl
  contraris
  bon, fortunât, propizi, prospar
 2. fig. [it. basso adi.] (ignobil, trist, vergognôs) vê bruts progjets
  sinonims
  carognôs, cragnôs, indegn, meschin, schifôs, trist, vergognôs
  contraris
  alt, biel, bon, degn, elevât, morâl, nobil
 3. [it. brutto adi.] (no biel di viodi) une brute muse, une cjase brute, un vistît brut
  sinonims
  mostruôs, orent, oribil, teribil
  contraris
  biel, deliziôs, di incjant, graciôs, gradevul, lizadri, magnific, maraveôs, ninin, plasevul
  fam. (di cdn., une vore brut) brut tant che un sborf
  sinonims
  mostruôs, orent, oribil, teribil
  contraris
  biel, deliziôs, di incjant, graciôs, gradevul, lizadri, magnific, maraveôs, ninin, plasevul
  (di aspiet, pôc salutâr, malât) vuê tu âs une brute ciere
  sinonims
  mostruôs, orent, oribil, teribil
  contraris
  biel, deliziôs, di incjant, graciôs, gradevul, lizadri, magnific, maraveôs, ninin, plasevul
 4. [it. brutto adi.] (spec. cuant che si insulte cdn., come infuarcitîf di adi. o sost.) brute bestie, brut stupit
  (intal ûs dai fruts, antipatic, trist) va vie, brut!
 5. [it. brutto adi.] (moralmentri negatîf, trist) intai ultins timps al à cjapât une brute ande
  sinonims
  ledrôs, negatîf, ruspi, ruspiôs, trist
  contraris
  biel, bon, positîf
  (valutazion) cjapâ un vôt brut intun esam
  sinonims
  ledrôs, negatîf, ruspi, ruspiôs, trist
  contraris
  biel, bon, positîf
  (ruspiôs) un mût di fâ brut
  sinonims
  ledrôs, negatîf, ruspi, ruspiôs, trist
  contraris
  biel, bon, positîf
 6. [it. brutto adi.] (imorâl, sporc) no stâ a doprâ chês brutis espressions denant di me!
  sinonims
  blasmevul, cragnôs, imorâl, sporc, vergognôs
  contraris
  biel, bon, dolç, plasevul
 7. [it. brutto adi.] (dolorôs, displasevul) un brut moment, vivi une brute situazion, passâ une brute dade di timp, fâ une brute figure
  sinonims
  disgraciât, dolorôs, ledrôs, sfortunât, trist
  contraris
  biel, bon
 8. [it. brutto adi.] (scalognôs, aviers) brut presintiment
  sinonims
  disgraciât, ledrôs, scûr, sfavorevul, sfortunât
  contraris
  biel, bon, favorevul, fortunât, lusorôs
 9. [it. brutto adi.] (pericolôs, grâf, dolorôs) fâsi un brut tai, cjapâ une brute bote
  sinonims
  ledrôs, pericolôs
 10. [it. brutto adi.] (dûr di risolvi) une brute cuistion, une brute situazion
  sinonims
  dificil, dûr, grivi, intrigôs, ledrôs
  contraris
  biel, bon
 11. [it. brutto adi.] (di ploie, nulât) la brute stagjon, il brut fin di setemane che nus spiete nol permetarà gjitis fûr puartis
  sinonims
  trist
  contraris
  biel, bon
 12. [it. brutto adi.] (di mâr, mot, agjitât)
  sinonims
  burascjôs
  contraris
  biel, bon, cuiet
 13. [it. brutto s.m.] (dome tal sing., ce che nol è biel di viodi) il biel e il brut
  contraris
  biel, bon
  (aspiet negatîf di alc) il brut dal gno lavôr al è che no ai plui tant timp libar, il brut de vacance al è stât il timp, di brut al à che al è spaurôs
  contraris
  biel, bon
 14. [it. brutto s.m.] (brute persone) il brut de compagnie
  contraris
  biel
 15. [it. brutto s.m.] (dome intal sing., brut timp) îr al è stât brut, lis previsions a metin brut
  sinonims
  maltimp, nulât, ploie, trist timp
  contraris
  biel, biel timp, bon, bon timp, soreli
 16. [it. cattivo adi.] (contrari ai principis morâi) une brute azion o ancje une male azion
  sinonims
  cjatîf, ledrôs, mâl, necuitôs
  (pericolôs dal pont di viste morâl, che al puarte al mâl) lasse pierdi cui che ti da bruts conseis
  sinonims
  cjatîf, ledrôs, mâl, necuitôs
 17. [it. cattivo adi.] (di caratar, storpeôs, rabiôs) al à un brut caratar
  sinonims
  cjatîf, ledrôs, mâl, malcreât, malnassût, mostri, necuitôs, rabiôs, storpeôs
 18. [it. cattivo adi.] (di cdn., che nol fâs ben il so mistîr o il so dovê)
  sinonims
  cjatîf, necuitôs
 19. [it. cattivo adi.] (di alc che nol va ben o che nol è di cualitât buine)
  sinonims
  basot, cjatîf, flap, ledrôs, mâl, scart, scjadint, scjars
 20. [it. cattivo adi.] (negatîf, contrari) cjapâ un brut vôt, vê une brute innomine, o sai che tu âs une idee brute di me
  sinonims
  cjatîf, contrari, malmetût, malsestât, negatîf, trist
 21. [it. cattivo adi.] (svantazôs, che al fâs vuadagnâ pôc) une brute racuelte
  sinonims
  cjatîf, ledrôs, svantazôs
 22. [it. cattivo adi.] (che nol puarte ben) un brut presintiment
  sinonims
  cjatîf, contrari, ledrôs, malabiât, signestri
 23. [it. cattivo adi.] (di odôr, savôr e v.i., mareôs, displasevul) chi dentri al è un brut odôr
  sinonims
  displasevul, ledrôs, mâl, mareôs
 24. [it. cattivo adi.] (dal timp, innulât, ploiot) par strade o vin cjatât dome brut timp
  sinonims
  ledrôs, mâl
  contraris
  biel, bon, cuiet
  (dal mâr, mot) mâr brut
  contraris
  cuiet
 25. [it. cattivo s.m.] (persone che e fâs robis brutis viers altris)
  sinonims
  tristat
 26. [it. cattivo s.m.] (dome tal sing., la part negative di alc) al à la sorte di sielzi simpri il brut in dutis lis robis!
 27. [it. difforme adi.] (che al è brut)
 28. [it. grande adi.] (une vore grivi)
  sinonims
  grivi, penç, pesant
  contraris
  piçul
 29. [it. incurabile adi.] (che no si pues curâ) un mâl incurabil o ancje un brut mâl
  sinonims
  invuaribil
  contraris
  curabil, vuaribil
 30. [it. malvagio adi.] (une vore negatîf) un timp brut
  contraris
  biel, bon
 31. [it. triste adi.] (che al fâs mâl, dolôr o patiment) une situazion brute
  sinonims
  avilît, desolât, displasevul, malfurnît, maluseriôs, scûr, tetri, tragjic
  contraris
  feliç, gaiarin, gaiôs, gustôs, legri, ligriôs, plasevul, vîf, vivaç
 32. [it. tristo adi.] (che al pant tristerie)
  sinonims
  carognôs, crudêl, infam, nefant, orent, perfit, selerât, spietât, velegnôs
 33. [it. tristo adi.] (negatîf) fâ une figure misare o ancje une brute figure
  sinonims
  barbin, cragnôs, gram, mendic, pitoc
  contraris
  ecelent, otim, splendit