Sinonimi e Contrari Friulani

cjatâ v.

 1. fig. [it. afferrare v.tr.] (capî une robe) cjatâ il fîl dal discors
  sinonims
  capî, cognossi, comprendi, cucâ, cuei, discuvierzi, distingui, grampâ, ingrampâ, intivâ, intraviodi, lumâ, marcâ, nulî, olmâ, presintî, rivâ, scoltâ, scrutinâ, scuvierzi, sintî
  contraris
  confondi, falâ, sbaliâ, sgarâ, stracapî, strambî, straviâsi
 2. [it. cozzare v.tr.] (incuintrâ)
 3. [it. incontrare v.tr.] (viodi par câs cdn.) cjatâ un coleghe pai coridôrs, cjatâ un che si cognòs intal bar
  sinonims
  incrosâ, intivâ, intopâ, intopâsi, scuintrâ, scuintrâsi
  (vê a ce fâ) cjatâ o ancje intivâ berdeis, cjatâ sorpresis
  sinonims
  incrosâ
 4. [it. incontrare v.tr.] (cognossi cdn.) al à cjatât simpri coleghis simpatics, a scuele o ai cjatât o ancje cognossût la mê miôr amie
  sinonims
  cjatâsi, intivâsi
  (vê intal destin)
  sinonims
  cjatâsi, intivâsi
 5. [it. incontrare v.tr.] (vê sucès, ancje ass.) cjatâ il benstâ dai gjenitôrs
  sinonims
  fâ ferade, plasê, vê acet, vê sucès
  contraris
  cjapâ la gnache, cjapâ la purcite, fâ crofe, fâ musse, fâ scufe, finîle a spiç, lâ a finîle a spiç, lâ a spiç
 6. [it. procurare v.tr.] (fâi vê alc a cdn., otignî alc par cdn.) cjatâ un libri
  sinonims
  burî, burî fûr, cjatâ fûr, otignî, parâ dongje, puartâ dongje, rivâ
 7. [it. ravvisare v.tr.] (individuâ) il coretôr al à cjatât cualchi erôr
 8. [it. rinvenire1 v.tr.] (cjatâ daspò di vê cirût) i archeolics a àn cjatât un vilaç de preistorie
  sinonims
  cjatâ fûr, pescjâ, recuperâ, repertâ, scuvierzi, tirâ fûr
 9. [it. rinvenire1 v.tr.] (rivâ a savê la veretât) o ai rivât a cjatâ la veretât
 10. [it. riscontrare v.tr.] (notâ daspò di vê controlât) cjatâ un ciert numar di erôrs
 11. [it. ritrovare v.tr.] (cjatâ alc daspò che si lu veve pierdût o che si jerisi dislontanâts) al torne a cjatâ simpri chei stes problemis
  sinonims
  cjatâ di gnûf
 12. [it. ritrovare v.tr.] (cjatâ, scuvierzi daspò di investigazions, ricercjis o esperiments)
  sinonims
  cjatâ fûr
 13. [it. ritrovare v.tr.] (ricognossi)
  sinonims
  ricognossi
 14. [it. ritrovare v.tr.] (cjatâ une robe o un puest diferent di cemût che si lu veve lassât o diferent di cemût che si crodeve che al ves di sei) daspò vincj agns al à cjatât il so paîs cambiât
  (cjatâ cdn. intune cierte cundizion o cuntun ciert umôr) cuant che o torni o speri di cjatâti vuarît
 15. [it. scorgere v.tr.] (inventâ une buine maniere par saltâ fûr di une situazion di pericul, di inciert)
  sinonims
  intivâ
 16. [it. scovare v.tr.] (cjatâ fûr alc di speciâl dopo tant lâ in cercje o pûr dome par câs)
  sinonims
  burî, burî fûr, pescjâ, pescjâ fûr, sgarfâ fûr
  (cjatâ par câs tun puest particolâr) o vin cjatât fûr un ristorant fûr dal ordenari
  sinonims
  burî, burî fûr, pescjâ, pescjâ fûr, sgarfâ fûr
 17. [it. trovare1 v.tr.] (rivâ a une robe che si cîr, che si vûl) cjatâ fûr un libri intune librarie, cjatâ la cjase di un amì, o ai cjatât il regâl chel just
  sinonims
  burî fûr, discoviglî, recuperâ
 18. fig. [it. trovare1 v.tr.] (viodi che al è)
  sinonims
  individuâ, obietâ, ricognossi, scuvierzi
  (par indicâ che no si capìs cemût che cdn. o alc al puedi plasê)
  (vê alc di obietâ)
  sinonims
  obietâ
 19. [it. trovare1 v.tr.] (procurâsi, rivâ a vê) o ai cjatât fûr cjase, cjatâ un lavôr, cjatâ fûr i bêçs par un viaç
  sinonims
  burî fûr, otignî, procurâsi, rivâ a vê, sgarfâ fûr
  (cun daûr 'da' e l'infinît di un verp) cjatâ di sentâ
  sinonims
  burî fûr, otignî, procurâsi, rivâ a vê, sgarfâ fûr
 20. [it. trovare1 v.tr.] (cuistâ la cundizion di spirt che si cîr)
  sinonims
  concuistâ, cuistâ, gjavâ, otignî, ricevi, rigjavâ, ripuartâ, rivâ, tirâ fûr, , vuadagnâ
  (ricevi di cdn. l'afiet o ce che si brame e si à bisugne) cun jê al à cjatât un pôc di amôr, cjatâ une poie
  sinonims
  otignî, ricevi
 21. [it. trovare1 v.tr.] (cjatâ fûr competencis professionâls che si à necessitât) o ai cjatât l'idraulic, al è dificil di cjatâ un infermîr
  sinonims
  burî fûr, cjatâ fûr, cucâ, pescjâ, reperî
  (cognossi une persone che si intint di maridâ)
 22. [it. trovare1 v.tr.] (meti sù un rapuart personâl di afiet) al à cjatât un amì par in vite
  sinonims
  cognossi, scuintrâ, scuvierzi
 23. [it. trovare1 v.tr.] (fâi visite a cdn.) o passarai a cjatâus
 24. [it. trovare1 v.tr.] (in locuzions pragmatichis, par indicâ che une robe o une persone che a rapresentin un valôr) pensistu pardabon di cjatâ une altre ocasion cussì?
  sinonims
  cjatâ fûr
 25. [it. trovare1 v.tr.] (scuvierzi, e cuistâ alc cence vêlu cirût) cjatâ une sorprese, cjatâ bêçs par strade
  sinonims
  rinvignî, scuvierzi
  (petâ intun ostacul, intun impediment e v.i.) a scuele al à cjatât une vore di dificoltâts di inseriment
 26. [it. trovare1 v.tr.] (scuintrâ par câs, imbatisi in cdn.) a marcjât o ai viodût o ancje cjatât la agne
  sinonims
  imbatisi, intivâsi, intopâsi, scuintrâ
 27. [it. trovare1 v.tr.] (scuvierzi daspò di une riflession, analisi, studi, ancje ass.) cjatâ une soluzion
  sinonims
  burî, burî fûr, calcolâ, cjatâ fûr, discoviglî, individuâ, inventâ, scuvierzi, smascarâ
  (calcolâ) il probleme al domande di cjatâ la aree dal retangul
  sinonims
  burî fûr, calcolâ, discoviglî, individuâ, inventâ, scuvierzi
  (individuâ cui che al è stât a fâ il malfat) a àn cjatât il responsabil
  sinonims
  burî, cjatâ fûr, individuâ, scuvierzi, smascarâ
 28. [it. trovare1 v.tr.] (inventâ, ideâ)
  sinonims
  ideâ, inventâ, mulinâ
 29. [it. trovare1 v.tr.] (rivâ a vê, podê disponi di alc) cjatâ il puest par esprimisi, al à di cjatâ il so ecuilibri in cheste situazion
  sinonims
  burî fûr, rivâ
 30. [it. trovare1 v.tr.] (denant di un complement predicatîf o di espressions analighis, viodi che alc si presente intun ciert mût) cjatâ la taule pronte, cjatâ il jet fat
  sinonims
  calcolâ, pensâ, ritignî, stimâ, viodi
  (pensâ un alc in forme di valutazion) cjatâ interessante une teorie
  sinonims
  calcolâ, pensâ, ritignî, stimâ, viodi
 31. [it. trovare1 v.tr.] (viodi che une persone si presente cun ciertis carateristichis, che e da une cierte impression)
  sinonims
  constatâ, stimâ, tignî
 32. [it. trovare1 v.tr.] (pensâ che cdn. o alc al à une cierte cualitât)
  sinonims
  calcolâ, ritignî, stimâ, tignî
  (in loc.pragm., par cirî une conferme di ce che si è a pene dit)
  sinonims
  calcolâ, ritignî, stimâ, tignî
 33. [it. trovare1 v.tr.] (viodi cdn. che al fâs alc intun moment particolâr) lu ai cjatât che al mangjave caramelis
  sinonims
  becâ, cjapâ, cucâ