Sinonimi e Contrari Friulani

murî v.

 1. fig. [it. affondamento s.m.] (il finî mâl di une relazion, di une situazion, di progjets)
 2. [it. basire v.intr.] (murî)
 3. fig. [it. crepare v.intr.] (no rivâi plui, jessi rivât al limit) murî di ridi
  sinonims
  crepâ, cricâ, critâ, sclopâ, sclopaçâ, scrocâ, spreçâ, spreçâsi
  (stâ une vore mâl par alc di fisic) murî pe strache
  sinonims
  crepâ, critâ, sclopaçâ, scrocâ, spreçâ, spreçâsi
  (tormentâsi par cualchi fastidi)
  sinonims
  crepâ, critâ, sclopaçâ, scrocâ, spreçâ, spreçâsi
 4. [it. decedere v.intr.] (finî di vivi)
  sinonims
  , mancjâ, passâ, spirâ
 5. [it. estinguersi v.pronom.intr.] (di grup uman, di specie animâl o sim., cessâ di esisti)
  sinonims
  disvinidrîsi, finî, finî cence erêts
 6. fig. [it. infrangersi v.pronom.intr.] (vê une frustrazion, un dinei)
  sinonims
  lâ al mancul, rompisi, sparî, studâsi
 7. [it. languire v.intr.] (pierdi di intensitât) il fûc al è daûr a murî o ancje a sfantâsi
  sinonims
  agonizâ, calâ, dâ jù, decjadê, declinâ, distudâsi, esaurîsi, smavî, smocjâ, stagnâ
  contraris
  aumentâ, cressi, florî, infuartîsi, prosperâ, ripiâsi, svilupâsi
 8. [it. morire v.intr.] (di plantis, rivâ insom dal cicli vegjetatîf, flapîsi o ancje finî di vivi)
  sinonims
  disvinidrîsi
  contraris
  cressi, lâ in flôr, sflorî
 9. [it. morire v.intr.] (di bestiis, finî di vivi)
 10. [it. morire v.intr.] (pierdi la vite par un ideâl)
  sinonims
  dâ la vite, restâ sec, trai il folc, vignî un colp
  (in espressions enfatichis) a cost di murî
  sinonims
  restâ sec, trai il folc, vignî un colp
 11. fig. [it. morire v.intr.] (patî une vore par vie di alc) murî di cjalt, murî di fadie
 12. fig. [it. morire v.intr.] (patî alc, provâ une emozion fuarte) mi fâs murî di ridi, lu àn fat murî di rabie
  sinonims
  crepâ, sclopâ, spreçâsi
  (par dî che alc al è une vore positîf o negatîf)
 13. fig. [it. morire v.intr.] (no rivâ a resisti) o ai une sêt di murî
  fig. (in espressions che a vuelin dî vê une grande resistence) jessi dûr di murî
  fig. (in espressions indreçadis a cui che si lamente par nuie)
 14. fig. [it. morire v.intr.] (patî un procediment di decjadence progressive) une tradizion che e je daûr a murî
  sinonims
  discomparî, distudâsi, lâ a mancul, lâ in nuie, sfantâsi, sparî, studâsi
 15. fig. [it. morire v.intr.] (di alc, finî)
  sinonims
  finî, lâ in dismentie
  (di personis, sparî de memorie, jessi dismenteât o scancelât de memorie)
  sinonims
  finî, lâ in dismentie
 16. fig. [it. morire v.intr.] (patî un disconfuart grant) cuant che al è partît mi à vignût di murî
 17. fig. [it. morire v.intr.] (finî a sclip a sclip)
  sinonims
  distudâsi, sfantâsi, studâsi
 18. fig. [it. morire v.intr.] (finî, passâ) la Vierte je daûr a murî
  sinonims
  finî, lâ al mancul, passâ
  sinonims
  finî, lâ al mancul
 19. fig. [it. morire v.intr.] (no rivâ a jessi)
 20. fig. [it. morire v.intr.] (no rivâ a vê une realizazion)
  sinonims
  finî, murî sui ûfs
  (no rivâ insom)
  sinonims
  finî
 21. fig. [it. morire v.intr.] (finî in nuie)
  sinonims
  butâsi, finî, lâ a finî, lâ a finîle
  (lâ a finî)
  sinonims
  butâsi, lâ a finî, lâ a finîle
 22. zûcs [it. morire v.intr.] (intal biliart e intai zûcs di cjartis, molâ di zuiâ par vie che si declare di vê pierdude la partide)
 23. fig. [it. morirsi v.pronom.intr.] (finî)
 24. fig. [it. mozzarsi v.pronom.intr.] (interompisi a sec)
  sinonims
  colâ, fermâsi, restâ
 25. [it. perire v.intr.] (cessâ di vivi) murî intun incident di strade
  sinonims
  socombi
 26. fam., pop. [it. schiantare v.intr.] (lâ cun Diu dut a bot)
  sinonims
  crepâ, sclopâ
  fig., iperb. murî di rabie
  sinonims
  sclopâ
 27. [it. spegnersi v.pronom.intr.] (di usance, jessi bandonade)
  sinonims
  lâ al mancul, sfantâsi, sparî
  (de innomine di cdn., lâ in dismentie)
  sinonims
  lâ al mancul, sfantâsi, sparî
 28. [it. sputare l'anima loc.v.] (fâ une fadie mostre)
 29. eufem. [it. trapassare v.intr.] (lâ in chel altri mont)