Dizionario Italiano Friulano

Il più completo dizionario dall'Italiano al Friulano (oltre 76.000 lemmi), ottenuto dall'integrazione del Grant Dizionari Bilengâl Talian Furlan del CFL2000 con il Dizionari Ortografic Furlan della Serling.

vivace adi., av., s.m.

 1. 1a
  adi. [AU] (di cdn., legri, dinamic, vitâl) morbinôs, vîf, vivarôs, altr.trad. atîf, brilant, curient, dinamic, facendin, ferbint, gaiarin, gaiôs, gjoldôs, gjubiâl, gjubil, legri, ligriôs, mataran, matassat, morbit, pevarin, ridint, sbîr, sgai, slançôs, spiritôs, sveât, vitâl
  • una ragazza vivace, une fantate vivarose
  (malcuiet, discul) morbinôs, vîf, vivarôs, altr.trad. baron, berechin, canaiat, discul, ferbint, gaiarin, gaiôs, malcuiet, matucel, matuçat, morbit, mostacjin, mostacjon, pevarin, sbîr, sgai, slançôs, spiritôs, sveât
  • un bambino troppo vivace, un frut masse vivarôs
  1b
  adi. [AU] (di alc, plen di morbin) morbinôs, morbit, vîf, vivarôs, altr.trad. brilant, crei, di scree, espressîf, ferbint, fresc, gaiarin, gaiôs, gjoldibil, gjubiâl, gjubil, inceôs, incisîf, legri, ligriôs, pevarin, picant, sbîr, sgai, spiritôs, sveât
  • un discorso vivace, un discors vivarôs
  (espressîf, incisîf) morbinôs, morbit, vîf, vivarôs, altr.trad. brilant, crei, di scree, espressîf, ferbint, fresc, gaiarin, gaiôs, gjoldibil, gjubiâl, gjubil, inceôs, incisîf, legri, ligriôs, pevarin, picant, sbîr, sgai, spiritôs, sveât
  • uno stile vivace, un stîl vîf
  1c
  adi. [AU] (plen di vite, di snait, di ativitâts) ferbint, gaiarin, vîf, vivarôs, altr.trad. morbinôs, morbit
  • un paese vivace, un paîs biel vîf
  2
  adi. [AU] (di cdn., che al à une inteligjence svelte) svelt, sveât, vîf, vivarôs, altr.trad. babio, brilant, dismot, ferbint, fin, gaiarin, gjubiâl, gjubil, inzegnôs, morbinôs, morbit, pevarin, picant, ponzint, pront, sbalsamant, sclet, sgai, spiç, spiçât, spiritôs, sponzint, sutîl
  • uno studente vivace, un student svelt
  (che al pant une inteligjence svelte) svelt, sveât, vîf, vivarôs, altr.trad. babio, brilant, dismot, ferbint, fin, gaiarin, gjubiâl, gjubil, inzegnôs, morbinôs, morbit, pevarin, picant, ponzint, pront, sbalsamant, sclet, sgai, spiç, spiçât, spiritôs, sponzint, sutîl
  • una descrizione vivace, une descrizion vive
  3
  adi. [AU] (caraterizât di vivece, di ecitazion) ferbint, vîf, vivarôs, altr.trad. disfogât, fogât, gaiarin, impiât, infogât, morbinôs, morbit, sfogât, sgai, sveât
  • lo scontro politico è sempre più vivace, la bataie politiche e je simpri plui ferbinte
  4
  adi. [TS] enol. (di vin, spec. zovin, che al à un savôr fresc e un pôc garbit) vivarôs
  5
  adi. [TS] chim. (di reazion, che si pant cun sflamiament e svilup di calôr) vîf
  6a
  adi. [AU] (di fûc, di flame, che e art a fuart) ferbint, vîf, vivarôs, altr.trad. disfogât, fogât, infogât, lusint, sflandorôs, sfogât
  • una fiamma vivace, une flame vive
  6b
  adi. [AU] (di colôr, che al à grant sflandôr) vîf, vivarôs, altr.trad. brilant, disfogât, ferbint, fogât, gaiarin, infogât, lusint, lusorôs, lustri, morbinôs, scjassôs, sflandorôs, sfogât, slusint
  • un bel verde vivace, un biel vert vîf
  7a
  av. [TS] mus. (indicazion di eseguî cun grande velocitât) vivace
  7b
  s.m. [TS] mus. (spec. cu la iniz. maiusc., toc musicâl di eseguî daûr di chê indicazion) vivace
  8
  adi. [TS] bot. (no com., vt. perenne)