Sinonimi e Contrari Friulani

colâ v.

 1. [it. abbiosciarsi v.pronom.intr.] (finî par tiere pe strachece o par un mâl) al è restât ferît e al è colât jù
  contraris
  dâ di ca, ricreâsi, ripiâsi, tirâsi sù
 2. fig. [it. abboccare v.intr.] (fâsi imbroiâ) a àn cirût di freâlu, ma lui no i è colât o ancje nol è colât te vuate
 3. [it. accasciarsi v.pronom.intr.] (colâ jù pe strache o pal dolôr)
  sinonims
  scrofâsi
 4. fig. [it. aggirarsi v.pronom.intr.] (riferîsi a alc cun insistence)
  sinonims
  puartâ, riferîsi, smirâ, tornâ
 5. [it. cadere v.intr.] (vignî jù dal alt viers il bas par vie dal so pês) colâ dal barcon, mi è colât il libri di man
  sinonims
  cjadê, marcolâ, plombâ, precipitâ, scalapâ, sdramassâ, svolâ, tombolâ, vignî jù
  contraris
  alçâsi, dreçâsi, jevâ, jevâsi
  (di cdn., finî par tiere par vê pierdût l'ecuilibri o un sostegn stant in pîts, cjaminant) o soi colât smontant de coriere, stait atents di no colâ!
  sinonims
  cjadê, marcolâ, scalapâ, sdramassâ, tombolâ
 6. [it. cadere v.intr.] (di fenomens atmosferics, vignî jù dal cîl)
  sinonims
  lâ jù, trai
 7. [it. cadere v.intr.] (distacâsi in maniere naturâl) a tachin a colâmi i cjavei
  sinonims
  cjadê, vignî jù
 8. fig. [it. cadere v.intr.] (murî in bataie) il soldât al è colât in bataie
  sinonims
  murî
 9. [it. cadere v.intr.] (sdrumâsi)
  sinonims
  ruvinâ, sdrumâ jù, vignî jù
 10. fig. [it. cadere v.intr.] (di guvier, regjim o dinastie, jessi butât jù)
  sinonims
  cjadê, finî, sdrumâ jù
  (di citât, jessi concuistade o obleade ae rese)
  sinonims
  cjadê
 11. fig. [it. cadere v.intr.] (falî une prove) colâ inte domande plui facile
 12. fig. [it. cadere v.intr.] (riferît a alc che nol à plui valôr o che si sfante)
  sinonims
  distudâsi, finî, smamî, smavî, sparî, terminâ
  contraris
  impiâsi, infuarcîsi, inviâsi, inviulâsi, piâsi, stiçâsi, tacâ
  (finî)
  sinonims
  distudâsi, finî, smavî, terminâ
  contraris
  impiâsi, infuarcîsi, inviâsi, inviulâsi, piâsi, stiçâsi, tacâ
 13. [it. cadere v.intr.] (di comunicazion telefoniche, radiofoniche o televisive, interompisi par un vuast o une interference)
 14. fig. [it. cadere v.intr.] (passâ di une situazion a une altre che e je piês, cjatâsi intune situazion negative) colâ in malatie, colâ malât, colâ in miserie
  sinonims
  cjatâsi, finî, lâ a finîle
 15. fig. [it. cadere v.intr.] (scjadi) l'articul inte conclusion al è colât te banalitât
  sinonims
  scjadi
 16. fig. [it. cadere v.intr.] (di alc di negatîf , che al è capitât a cdn. o alc)
  sinonims
  capitâ, finî, , plombâ, sucedi
 17. [it. cadere v.intr.] (cjatâsi par câs)
  sinonims
  jessi, sucedi
 18. fig. [it. cadere v.intr.] (di acent, jessi intun puest par regule)
  sinonims
  finî, jessi
 19. [it. cadere v.intr.] (dreçâ i voi, spec. par câs) intant che o cjaminavi mi è colât il voli su chê persone
  sinonims
  finî,
  (lâ a finî) il discors al è colât par câs sui oms
  sinonims
  finî,
 20. [it. cadere v.intr.] (ricori intun timp determinât di setemane o di lunari)
  sinonims
  jessi, tornâ, vignî
 21. [it. cadere s.m.] (dome tal sing.) il colâ de nêf
  sinonims
  vignî jù
 22. [it. caduta s.f.] (cuant che al cole alc) il colâ de tampieste
  sinonims
  cjadude, colade, pissande
 23. fig. [it. caduta s.f.] (un calâ dut tun moment)
  sinonims
  calâ, calade, crac, diminuzion, sbassament, sdrumade, slac
  contraris
  alç, aument, cressiment, cressite, impenade, reful
 24. fig. [it. caduta s.f.] (il lâ al mancul di alc)
  sinonims
  finî, finîsi, pierdite, sdramassade, sdrumade
 25. fig. [it. caduta s.f.] (il cjatâsi in situazions brutis, negativis) o vin viodût il colâ in disgracie di une famee
 26. [it. cascare v.intr.] (colâ) colâ di cjaval, colâ dal secont plan
  sinonims
  cjadê
  (in loc.pragm.) colâ su lis boris
  sinonims
  cjadê
 27. [it. cascare v.intr.] (di cdn., finî par tiere) atents di no colâ!
  sinonims
  cjadê
 28. [it. cascare v.intr.] (stacâsi)
  sinonims
  cjadê, colâ jù, vignî jù
 29. [it. cascare v.intr.] (di cdn., butâsi) colâ in zenoglon
  sinonims
  cjadê, clopâ, marcolâsi, pendolâ
  fig.
  sinonims
  cjadê, marcolâsi
 30. [it. cascare v.intr.] (capitâ)
 31. [it. colare1 v.tr.] (di metai fondûts o materiâi pastôs, butâ intune forme) colâ il plomp fondût
  sinonims
  butâ, fondi
 32. fig. [it. crollare v.intr.] (di cdn., cedi par vie di un sfuarç masse grant, fermâ di resisti)
  sinonims
  pierdisi, slacâ, socombi, sparî
 33. [it. crollare v.intr.] (di presits, cuotazions e sim., vê un ribàs une vore fuart)
  sinonims
  colassâ, lâ jù une vore, ribassâsi
  contraris
  lâ sù, vê un rialç
 34. [it. esserci v.procompl.] (in loc.pragm., par domandâ ce che al sucêt)
  sinonims
  nassi
 35. [it. gettare v.tr.] (fâ colâ intun stamp un materiâl fondût o licuit, par fâ un ogjet) colâ une cjampane di bronç
 36. [it. infrangersi v.pronom.intr.] (finî di lâ indenant, di indurâ)
  sinonims
  blocâsi, fermâsi, finî, lâ al mancul
 37. fig. [it. infrangersi v.pronom.intr.] (vê une frustrazion, un dinei)
  sinonims
  lâ al mancul, rompisi, sparî, studâsi
 38. [it. interrompersi v.pronom.intr.] (di colegament, implant e sim., discolegâsi)
  sinonims
  blocâsi, discolegâsi, interompisi
 39. fig. [it. morire v.intr.] (di alc, finî)
  sinonims
  finî, lâ in dismentie
 40. fig. [it. morire v.intr.] (no rivâ a vê une realizazion)
  sinonims
  finî, murî sui ûfs
 41. [it. piombare1 v.intr.] (sprofondâ) al è colât intun fossâl
  sinonims
  colâ jù, plombâ, plombâ jù, sprofondâsi, tomâ, tombolâ, tombolâ jù
 42. [it. piombare1 v.intr.] (intravignî) colâ pe cope
  sinonims
  colâ jù, plovi
 43. [it. posarsi v.pronom.intr.] (dal acent, metisi par regule intune cierte posizion)
 44. [it. precipitare v.intr.] (passâ, dut a bot, di un stât intun piês) al è colât inte disperazion plui nere
 45. [it. ricadere v.intr.] (pesâ su di un)
  sinonims
  pesâ, tocjâ
 46. [it. ricascare v.intr.] (di un vistît, di une tende, di cjavei, lâ jù intun mût particolâr)
  sinonims
  stâ
 47. [it. ricorrere v.intr.] (di datis, aniversaris e v.i., capitâ, rivâ regolarmentri, cun periodicitât)
  sinonims
  acjadê, capitâ, intravignî, rivâ, tocjâ, travignî
 48. [it. ripercuotersi v.intr.] (vê efiet)
  sinonims
  ribati, riferî, rivocâ
 49. fig. [it. riversarsi v.pronom.intr.] (finî par pesâ su cdn.)
 50. [it. rotolare v.intr.] (finî intune cundizion negative pe morâl, pe legalitât e v.i.) al è colât jù tal pecjât
  sinonims
  finî
 51. [it. rovinare v.intr.] (di une costruzion, colâ)
  sinonims
  colâ jù, disdrumâ, sdrumâ jù
 52. [it. rovinare v.intr.] (colâ di elements naturâi) un peç al è colât sul cuviert dal stali
  sinonims
  colâ jù, precipitâ, sdrumâ, sdrumâ jù
 53. [it. rovinare v.intr.] (di cdn., colâ abàs)
  sinonims
  colâ jù, sdrumâ, sdrumâ jù
 54. [it. ruzzolare v.tr.] (lâ sù par une rive o sù pes scjalis e colâ di maleman)
 55. [it. scendere v.intr.] (di elements naturâi, vignî jù)
  sinonims
  cori jù
 56. [it. scolare3 v.tr.] (dividi un alc di mangjâ dal licuit li che al è) colâ la paste
  sinonims
  passâ, sgotâ
 57. [it. scolare3 v.intr.] (di licuit, vignî jù di un contignidôr lassantlu vueit)
 58. [it. scolare3 v.intr.] (di ogjet cuntun licuit, pierdilu un pôc a la volte)
  sinonims
  disgotâsi, sgotâsi
 59. [it. sentirsi mancare loc.v.] (lâ in svaniment)
 60. fig. [it. tracollare v.intr.] (patî un crac, precipitâ, lâ in ruvine)
  sinonims
  infondâsi, lâ in ruvine, precipitâ, strucjâsi