Dizionari Talian Furlan

Il plui complet dizionari dal Talian al Furlan (passe 76.000 lemis), otignût de integrazion dal Grant Dizionari Bilengâl Talian Furlan dal CFL2000 cul Dizionari Ortografic Furlan de Serling.

laggiù av.

 1. 1
  av. [FO] (intun puest lontan di cui che al fevele) là jù, altr.trad. aculà, culà, culà jù, culà vie, là vie, lenci, lenci jù, lenci là, lenci vie, lenti, lenti jù, lenti là, lenti vie, venti, venti jù
  • corriamo fin laggiù, ai piedi del colle, corìn fin là jù, da pît de culine
  • è caduto laggiù, al è colât là jù
  2
  av. [FO] (par segnâ un lûc lontan o no propit dongje a cui che al fevele, là) là jù, altr.trad. aculà, culà, culà jù, culà vie, là vie, lenci, lenci jù, lenci là, lenci vie, lenti, lenti jù, lenti là, lenti vie, vienon
  • vivi a Palermo? Cosa fai laggiù?, vivistu a Palermo? Ce fasistu là jù ?
  • non vedo fin laggiù, no viôt fint là jù
  • torni laggiù?, tornistu là jù?
  3
  av. [FO] (cun valôr pleonastic, prime di un averbi o di un complement locatîf) là jù, altr.trad. aculà, culà, culà jù, culà vie, là vie, lenci, lenci jù, lenci là, lenci vie, lenti, lenti jù, lenti là, lenti vie
  • laggiù in fondo alla strada, là jù insom de strade
  • laggiù in giardino c'è l'altalena, là jù in zardin al è il niçul
  • è andato a vivere laggiù, in Italia, al è lât a vivi là jù, in Italie
  • laggiù c'è spazio, là jù al è puest