Peraulis
Erôr: almancul un cjamp jenfri peraule, leme e categorie gramaticâl al à di jessi definît.
Erôr: no si pues specificâ un interval pal ultin element.
Leterari
An
Autôrs