Dizionari Talian Furlan

Il plui complet dizionari dal Talian al Furlan (passe 76.000 lemis), otignût de integrazion dal Grant Dizionari Bilengâl Talian Furlan dal CFL2000 cul Dizionari Ortografic Furlan de Serling.

rabbiosamente av.

  1. 1
    av. [CO] (derivât di 'rabbioso') in maniere rabiose, in mût rabiôs, cun rabie, in maniere inrabiade, in mût inrabiât, in maniere bilose, in mût bilôs, cun bile, in maniere rebolade, in mût rebolât, in maniere irade, in mût irât, cun ire, in maniere rebule, in mût rebul, in maniere furiose, in mût furiôs, cun furie, in maniere stiçade, in mût stiçât, cun stice, in maniere rabine, in mût rabin, in maniere rangagnose, in mût rangagnôs, in maniere velegnose, in mût velegnôs, altr.trad. bilosementri, cun indignazion, cun sdegn, cun viamence, cun violence, furiosementri, grintosementri, in maniere grintose, in maniere indignade, in maniere sdegnade, in maniere sdegnose, in maniere viamente, in maniere violente, in mût grintôs, in mût indignât, in mût sdegnât, in mût sdegnôs, in mût viament, in mût violent, iradementri, rabiosementri, rangagnosementri, reboladementri, sdegnadementri, sdegnosementri, velegnosementri, viamentmentri, violentementri